NATIONALE ONDERZOEKSAGENDA ARCHEOLOGIE

Geplaatst op 21 juni 2006 door Reinard Maarleveld
Op 6 juni jl. is de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (www.noaa.nl) op feestelijke wijze aangeboden
Op 6 juni jl. is de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (www.noaa.nl) op feestelijke wijze aangeboden aan de Directeur Geesteswetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, mw. Annemarie Bos.

De NOaA is een actueel overzicht van de stand van kennis over het archeologische bodemarchief en wat we daarover in de komende jaren te weten willen komen. De NOaA is dus een belangrijk onderdeel van het systeem van kwaliteitszorg in de Nederlandse archeologie – en wordt als zodanig benoemd in de Memorie van Toelichting op de Herziening van de Monumentenwet 1988.

De afgelopen drie jaar is door een grote groep archeologen en specialisten uit verwante disciplines geschreven aan de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie. De hoofdstukken van de agenda hebben betrekking op onderzoek, beheer en behoud van het bodemarchief van het Nederlandse grondgebied (inclusief het water) en beslaan de periode 350.000 v. Chr. tot en met de vroegmoderne tijd. De helft van de uiteindelijk 25 hoofdstukken is inmiddels raadpleegbaar op www.noaa.nl. In de loop van het jaar volgen de resterende hoofdstukken.

De opstellers hebben er bewust voor gekozen om de onderzoeksagenda een dynamisch en interactief karakter te geven. Op de website is een forum ingericht waar over de inhoud van de onderzoeksagenda kan worden gediscussieerd. De meningen en opvattingen kunnen vervolgens weer worden verwerkt in nieuwe versies van de onderzoeksagenda.

De verantwoordelijkheid voor de NOaA berust bij een nationale projectgroep waarin de volgende instellingen zijn vertegenwoordigd: de onderzoeksschool archeologie ARCHON, de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), de Vereniging van Ondernemers in de Archeologie (VOIA) en het Convent van Gemeentelijk Archeologen (CGA).
Bericht geplaatst in: nieuwtje